ผลการดำเนินงาน ณ  30 เมษายน  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 เมษายน  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,089  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,621,079,580.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,310,759,706.33 บาท

 กำไรสุทธิ  

 28,096,142.69 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,457,448,618.75 บาท

 เงินฝาก  

1,432,140,637.25 บาท