ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลายว่าสามารถอำนวยประโยชน์แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตลอดจนพนักงานหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ โดยมีเป้าหมาย
1. ด้านสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทางการเงินและส่งเสริมการออมและใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยมุ่งสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
2. ด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานตลอดจนส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย
และการพัฒนาบุคคล
ดังนั้น โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยนายวาณิช จันทรอุไร ผู้อำนวยการยาสูบ ได้มีดำริคำสั่งที่ ท.292/2523 ลงวันที่
13 ตุลาคม 2523 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานริเริ่มวางโครงการการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นผู้วางโครงการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานยาสูบขึ้น ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำปีงบประมาณ 2527 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ธันวาคม 2526
มีมติอนุมัติ หลักการให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานยาสูบ ดังต่อไปนี้.-
1. เอื้อเฟื้อให้ที่ทำการแก่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
2. อนุญาตให้ฝ่ายบัญชีและการเงินหักจ่ายเงินค่าหุ้น และหักหนี้จากสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ที่จ่ายได้
3. อนุญาตให้พนักงานยาสูบจำนวนตามความจำเป็น เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ ในขั้นแรก
4. ให้สหกรณ์ฯ กู้ยืมจากงบสำรองประกันภัยวงเงิน 200,000.- บาท เป็นเงินอุดหนุนในระยะแรก
5. จัดสรรเงินให้แก่สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายแรกตั้งในการจัดซื้ออุปกรณ์แบบฟอร์ม จัดทำเอกสารวงเงิน 30,000.- บาท
จากงบประมาณด้านสวัสดิการของโรงงานยาสูบ
6. การที่พนักงานมาติดต่อสหกรณ์ฯ ให้ถือเสมือนหนึ่งมาติดต่องานของโรงงานยาสูบ ไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานตามปกติ
7. ให้ถือการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ เสมือนหนึ่งการปฏิบัติงานของโรงงานยาสูบ และให้หัวหน้างานตลอดจนพนักงานทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินการ เสมือนหนึ่งงานของหน่วยงานนั้นๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์จากนายทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2527
เลขทะเบียนที่ กพธ. 11/2527 มีชื่อย่อว่า สอ.พย. ที่ตั้งสำนักงาน 184 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2527 จำนวนสมาชิกแรกตั้ง 196 คน โดยมีภารกิจหลักดังนี้.-
1. ส่งเสริมการออมโดยให้สมาชิกจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นงวดรายเดือน
2. รับฝากเงินและถอนเงินจากสมาชิก
3. ให้สมาชิกกู้เงินตามความจำเป็น โดยให้สมาชิกชำระคืนเป็นงวดๆ
4. สหกรณ์ฯ ให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เป็นประจำทุกปี
ในการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2527 จนถึงวันขอจดทะเบียน มีสมาชิกทั้งสิ้น 271 ราย มีทุนดำเนินการ
จำนวน 300,000.- บาท ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการจนถึงปัจจุบันประมาณ 26 ปี ในปี 2553 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น
4,270 ราย มีทุนดำเนินการประมาณ 2,232 ล้านบาท ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

คณะทำงานริเริ่มวางโครงการจัดตั้งสหกรณ์ฯ ปี 2523
1. นายรัตน์ ศยามานนท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ หัวหน้าคณะทำงาน
2. นายสวัสดิ์ มิลินทางกูร อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจการ คณะทำงาน
3. นายคณิต จารุพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายช่าง คณะทำงาน
4. นายชวลิต ศรียานนท์ รองหัวหน้าฝ่ายช่าง คณะทำงาน
5. นายเรืองศรี บุรณศิริ หัวหน้าฝ่ายไร่ คณะทำงาน
6. นายเนาวรัตน์ ศรีรัตโนภาส รองหัวหน้าฝ่ายผลิต คณะทำงาน
7. นางวิไล ตันติประภา อดึตหัวหน้ากองบัญชีทั่วไป คณะทำงาน
8. นายสุพุฒิ สุขเย็น หัวหน้ากองการสงเคราะห์ คณะทำงาน
9. นายวิทย์ บริสุทธิ์กุล ประธานสหภาพแรงงานยาสูบ คณะทำงาน
10.น.ส.ฉาทนี จันทนยิ่งยง หัวหน้ากองโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะทำงานและเลขานุการ

คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ปี 2526
1. นางประทุม ดวงดี ประธาน
2. นายรัตน์ ศยามานนท์ รองประธาน
3. นายคณิต จารุพัฒน์ รองประธาน
4. น.ส.ลัดดา บุญญะศิริ เหรัญญิก
5. นายชวลิต ศรียานนท์ กรรมการ
6. นายสมบูรณ์ สุนทรมาลัย กรรมการ
7. นายแพทย์วิชัย ทรัพย์เจริญ กรรมการ
8. นายไพจิตต์ ชุณหะวัต กรรมการ
9. นายสมลักษณ์ ภมรสุต กรรมการ
10.นายบุญเชิด กฤษณคุปต์ กรรมการ
11.นายสมนึก ธนูวัฒนา กรรมการ
12.น.ส.ฉาทนี จันทนยิ่งยง เลขานุการ

วัตถุประสงค์
สหกรณ์ฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตาม
สมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ
(5) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดอันสมควร
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ฯ
(8) ซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(9) ซื้อหุ้น ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุง
กิจการของสหกรณ์
(17) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้
รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ยืม ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน เช่า หรือให้เช่า จำนองหรือรับจำนอง
จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(19) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
(20) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(21) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด