Contact Us


 

ที่อยู่  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด
184    การยาสูบแห่งประเทศไทย ถนนพระราม 4     แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 Thailand Tobacco Employee Savings Cooperative ltd.
184 Rama IV Road, Klong Toey Bangkok, 10110 Thailand. 
  มือถือ    089-8150591 , 089-8150277
  แฟกซ์   02-2521741
ผู้จัดการ   02-2291196
รองผู้จัดการ   02-2291197
ฝ่ายการเงิน   02-2291200
ฝ่ายสมาชิก   02-2291182
ฝ่ายบัญชี   02-2291180
ฝ่ายสารสนเทศฯ   02-2291180
ฝ่ายสินเชื่อ    02-2291174 
ฝ่ายสำนักงาน   02-2291195
 อีเมล์   tobaccosaving@yahoo.com