Contact Us


ที่อยู่  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด
184 สำนักงานใหญ่โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 Thailand Tobacco Employee Savings Cooperative ltd.
184 Rama IV Road, Klong Toey Bangkok, 10110 Thailand. 
  มือถือ    089-8150591 , 089-8150277
  แฟกซ์   02-2521741
  ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานธุรกิจ        02-2291196
  ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานนอำนวยการ   02-2291200
  ฝ่ายการเงิน   02-2291200
  ฝ่ายสมาชิก
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายสารสนเทศ
  02-2291180
  ฝ่ายสินเชื่อ    02-2291174 
  ฝ่ายสำนักงาน   02-2291197
  อีเมล์   tobaccosaving@yahoo.com