สวัสดิการ

     สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม ในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ ให้สมาชิกหรือคู่สมรสหรือผู้รับโอนผลประโยชน์
หรือทายาทตามกฎหมาย  มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพ  ตามหลักเกณฑ์ดังนี้.-

 สำหรับสมาชิก

 สมาชิก (บาท) 

 คู่สมรส (บาท) 

 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน    2 ปี

 40,000.-

3,000.-

 2. เป็นสมาชิกเกินกว่า   2 ปี แต่ไม่เกิน   5 ปี

 60,000.-

 5,000.-

 3. เป็นสมาชิกเกินกว่า   5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

 80,000.-

7,500.-

 4. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

100,000.-

10,000.-

 5. เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

120,000.-

15,000.-

 6. เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป

150,000.-

25,000.-

 7. สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือการจัดการศพ รายละ  10,000.-  บาท
 8. สหกรณ์ฯ จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพ รายละ ไม่เกิน  1,000.-  บาท

 สำหรับสมาชิกสมทบ

 สมทบ (บาท) 

 คู่สมรส (บาท) 

 1. เป็นสมาชิกไม่เกิน     2 ปี

 3,000.-

1,500.-

 2. เป็นสมาชิกเกินกว่า   2 ปี แต่ไม่เกิน   5 ปี

 5,000.-

2,500.-

 3. เป็นสมาชิกเกินกว่า   5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

 7,500.-

3,750.-

 4. เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

 10,000.-

5,000.-

 5. เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี

 15,000.-

7,500.-

 6. เป็นสมาชิกเกินกว่า 20 ปีขึ้นไป

 25,000.-

12,500.-

 7. สหกรณ์ฯ จ่ายเงินช่วยเหลือการจัดการศพ รายละ  3,000.-  บาท
 8. สหกรณ์ฯ จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพ รายละ ไม่เกิน  500.-  บาท
      เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรส หรือสาชิกสมทบถึงแก่กรรม  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ให้
คณะกรรมการดำเนินการทราบภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม

 เกณฑ์เกรดเฉลี่ย 

 ทุนส่งเสริมการศึกษา 

 1. ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-4)

 2.75

ทุนละ  1,000.-  บาท

 2. ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6)

2.75

ทุนละ  1,200.-  บาท

 3. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

2.75

ทุนละ  1,500.-  บาท

 4. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

2.50

ทุนละ  1,800.-  บาท

 5. ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2.50

ทุนละ  1,800.-  บาท

 6. ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2.50

ทุนละ  2,000.-  บาท

 7. ชั้นอุดมศึกษา                                                    2.50              ทุนละ  2,500.-   บาท


หากบัตรสมาชิกเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์รับทุนส่งเสริมการศึกษา ขอรับทุนสงเคราะห์เพื่อการศึกษา
ทุนละ 500.- บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ ให้ใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้.-
1.  ใช้จ่ายเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกและคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกพนักงานยาสูบ จำกัด
2.  ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือองค์กรอื่นๆ ได้แก่ สมทบก่อสร้าง ต่อเติม หรือซ่อมแซม
อาคาร  ซื้ออุปกรณ์การศึกษา  เป็นทุนช่วยเหลือในการอบรม การสัมมนา การวิจัย ค้นคว้าการเผยแพร่ ข่าวสารและ
การจัดกิจกรรมอื่นๆ ในทางใช้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป เช่น สมทบทุนสร้างถนนโรงพยาบาล สะพาน บ่อน้ำ ฯลฯ
3.  ใช้จ่ายเพื่อกุศลสาธารณ เช่น บำรุงการศาสนาทั้งทางวัตถุและวิชาการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนสงเคราะห์
นักเรียนที่ยากจน
4.  ใช้จ่ายให้สมาชิกผู้มีความจำเป็นยืม  เพื่อซื้อหุ้นของตนเองเพิ่ม  ให้เพียงพอในการใช้สิทธิ์กู้เงินจาก สหกรณ์ฯ จำนวนเงินกู้
การส่งคืนเงินกู้  เงินบริจาคเข้ากองทุนสาธารณประโยชน์ ให้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการดำเนินการเป็นคราวๆ ไป

กองทุนพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ให้ใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้.-
1.  เพื่อฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก
2.  เพื่อสร้าง และ/หรือ ฝึกอาชีพเสริมแก่สมาชิกและครอบครัว
3.  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักการสหกรณ์

การใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ให้ใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้
1.  ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ  ตามคำสั่งให้พนักงานยาสูบพ้นสภาพจากโรงงานยาสูบ
2.  เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
3.  ให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากงานประจำโดยไม่มีความผิด และดำรงสมาชิกภาพอยู่จนถึงอายุ 60 ปี
4.  ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุจากโรงงานยาสูบไปแล้ว  โดยเป็นไปตามระเบียบของโรงงานยาสูบโดย ไม่มีความผิด และยัง
เป็นสมาชิกสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน  โดยให้นับรวมกรณีตายในขณะที่เป็นสมาชิกด้วย
สหกรณ์ฯ ให้เงินกองทุนฯ โดยให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 200.- บาท ต่อปีการเป็นสมาชิก
โดยการนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก  ให้นับจาก  วัน เดือน ปี ที่สมัครสมาชิกครั้งสุดท้าย  จนถึงวันเกษียณอายุ
ถ้ามีเศษของปีเกินกว่า  6  เดือน ให้นับเป็น  1  ปี

 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด ให้ใช้จ่ายเพื่อการดังต่อไปนี้.-
1.  ใช้ในการจัดหาที่ดินให้กับสหกรณ์
2.  ใช้ในการจัดหาสิ่งปลูกสิ่งสร้างให้กับสหกรณ์
3.  ใช้ในการจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับสหกรณ์
4.  ใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงาน หรือจัดหาทรัพย์สินอื่น เพื่อขยายงานสหกรณ์ตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร

 ประเภทประกัน

บริษัทประกัน

 รายละเอียด

* การประกันอัคคีภัยเงินกู้พิเศษ

บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด

สมาชิกเป็นผู้ขำระเบี้ยประกันหลักทรัพย์กู้พิเศษ