สินเชื่อ

ประเภทเงินกู้ 

 วงเงินกู้

การผ่อนชำระ 

 หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

เอกสารประกอบการกู้

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

4 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 120,000 บาท

12 งวด รายเดือน
24 งวด รายปักษ์

 – ไม่กำจัดค่าหุ้นขั้นต่ำ
– อายุสมาชิก 1 เดือนขึ้นไป
– บุคคลค้ำประกัน 1 ราย
– เงินได้คงเหลือ 2,000 บาท รายเดือน
เงินได้คงเหลือ 1,000 บาท รายปักษ์
 – บิลเงินได้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– ใบเสร็จสหกรณ์ฯ ของผู้กู้
 เงินกู้ฉุกเฉินโอ.ดี.

 6 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 250,000 บาท

 หักเฉพาะดอกเบี้ย
เงินต้นหักจากโบนัสประจำปี

 *งดการให้กู้ใหม่*
**แต่สามารถใช้วงเงินเดิมได้**
 –

 เงินกู้สามัญ 

  8 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 60,000 บาท

 36 งวด รายเดือน
72 งวด รายปักษ์

 – ไม่จำกัดค่าหุ้นขั้นต่ำ
– อายุสมาชิก 1 เดือนขึ้นไป
– บุคคลค้ำประกัน 2 ราย
– เงินได้คงเหลือ 2,000 บาท รายเดือน
เงินได้คงเหลือ 1,000 บาท รายปักษ์
 – บิลเงินได้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– ใบเสร็จสหกรณ์ฯ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
– สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสผู้กู้
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

 60 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 2,000,000 บาท

200 งวด รายเดือน
400 งวด รายปักษ์

 – ต้องมีค่าหุ้นสะสมและ/หรือเงินฝากของผู้กู้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 25% ของจำนวนเงินขอกู้
 – อายุสมาชิก 1 ปีขึ้นไป
 – บุคคลค้ำประกัน 2 ราย ขึ้นไป
– เงินได้คงเหลือ 2,000 บาท รายเดือน
เงินได้คงเหลือ 1,000 บาท รายปักษ์

 เงินกู้พิเศษ

 ไม่เกิน 5,000,000 บาท

 300 งวด รายเดือน
600 งวด รายปักษ์

 – หลักทรัพย์ค้ำประกัน ประกอบด้วย
ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง,หุ้นสะสมผู้กู้
– เงินได้คงเหลือ 2,000 บาท รายเดือน
เงินได้คงเหลือ 1,000 บาท รายปักษ์

– ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เงินกู้พิเศษ

 เงินกู้พิเศษเพื่อ
ซื้อเครื่องเรือน
และของตกแต่ง

 ไม่เกิน 500,000 บาท

 300 งวด รายเดือน
600 งวด รายปักษ์
ไม่เกินอายุ 60 ปี

 – ต้องมีเงินกู้พิเศษแล้ว
และใช้หลักทรัพย์เดียวกันค้ำประกัน
– เงินได้คงเหลือ 2,000 บาท รายเดือน
เงินได้คงเหลือ  1,000 บาท รายปักษ์
 – บิลเงินได้ของผู้กู้
– ใบเสร็จสหกรณ์ฯ ของผู้กู้
– รายการที่ซื้อเครื่องเรือนและของตกแต่ง