เงินฝาก

ประเภทเงินฝาก   หลักเกณฑ์/เงื่อนไข หมายเหตุ
 

ออมทรัพย์พิเศษ

 

– สมาชิกสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากกี่บัญชีก็ได้
– การเปิดบัญชีเงินฝาก และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท
– การปิดบัญชีเงินฝาก และการถอนเงินฝาก ตั้งแต่ 50,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาแจ้ง
สหกรณ์ฯ ล่วงหน้า 1 วัน
– ถอนเงินฝากได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดถอนเงิน
มากกว่า 2 ครั้ง  คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สามและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน
ที่ถอน แต่ไม่น้อยกว่าครั้งละสามร้อยบาท
– สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

  

 

  * เวลารับฝากเงิน   8.00 – 14.00 น.
* เวลาถอนเงินฝาก 8.00 – 13.00 น.
* เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
สำเนาบัตรประชาชน
* การโอนเงินฝากผ่านธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด
เลขที่บัญชี 009-1-09601-4
สาขา ไทยเบฟ ควอเตอร์
* เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินหรือ
พร้อมโทรแจ้งการโอนเงินมายังสหกรณ์ฯ
* กรุณาโอนเงินภายใน 14.00 น. ถ้าเกินกว่าเวลาที่
กำหนดสหกรณ์ฯ จะทำรายการในวันถัดไป

 

 

 

 

 ออมทรัพย์เพิ่มพูน – สมาชิกสหกรณ์ฯ เปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว
– การเปิดบัญชีเงินฝาก และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท
– ต้องส่งรายเดือนเท่ากันทุกเดือน โดยหักจากเงินได้รายเดือน
– การปิดบัญชีเงินฝาก และการถอนเงินฝาก ตั้งแต่ 50,000.- บาท ขึ้นไป กรุณาแจ้ง
สหกรณ์ฯ ล่วงหน้า 1 วัน
– ถอนเงินฝากได้เดือนละ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม  หากเดือนใดถอนเงิน
มากกว่า 2 ครั้ง  คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งที่สามและครั้งต่อ ๆ ไป ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงิน
ที่ถอน แต่ไมน้อยกว่าครั้งละสามร้อยบาท
– สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 

ทวีสิน , ขวัญรุ่ง

ทวีทรัพย์ 51

ทวีทรัพย์ 52

ทวีทรัพย์ 53

ทวีทรัพย์ 54

ทวีทรัพย์ 56

ทวีทรัพย์ 58

 

– สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุในแต่ละปี
– สหกรณ์ฯ นำเงินจากกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก มาเปิดบัญชีให้สมาชิก
– จำนวนเงินที่สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีให้สมาชิกที่เกษียณอายุ  จำนวน 200.- บาท
ต่อปีการเป็นสมาชิก  โดยนับระยะเวลาการเป็นสมาชิก จนถึงวันเกษียณอายุ
ถ้ามีเศษเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี
– สมาชิกที่เกษียณอายุ สามารถนำเงินมาซื้อหุ้นและฝากเพิ่มเติมได้ ภายในสิ้นปีที่เกษียณอายุเท่านั้น
– สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

 

ประจำ  3 เดือน

ประจำ  6 เดือน

ประจำ 12 เดือน

 

 

– การเปิดบัญชีเงินฝาก และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 100.- บาท
– เสียภาษี 15% ตามอัตราที่กฏหมายกำหนด
– สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 3,6,12 เดือน โดยโอนดอกเบี้ยทบต้น
– กรณีถอนเงินฝากก่อนกำหนด
* ถ้าฝากหรือต่อเวลามาไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
* เงินฝากประเภท 6 เดือน ถ้าฝากหรือต่อเวลามาครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อปี
* เงินฝากประเทภ 12 เดือน ถ้าฝากหรือต่อเวลามาครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 12 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อปี

 

 ประจำ 24 เดือน*  

– การเปิดบัญชีเงินฝาก และเงินฝากคงเหลือต้องไม่ต่ำกว่า 100,000.- บาท
– เสียภาษี 15% ตามอัตราที่กฏหมายกำหนด
– สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
– กรณีถอนเงินฝากก่อนกำหนด
* ถ้าฝากหรือต่อเวลามาไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย
* ถ้าฝากหรือต่อเวลามาครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 24 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 ต่อปี