ผลการดำเนินการ ณ  31  มีนาคม  2561

ผลการดำเนินการ
ณ  31  มีนาคม  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,008  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,615,035,050.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,422,611,889.02 บาท

 กำไรสุทธิ  

 20,960,356.61 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,250,425,682.24 บาท

 เงินฝาก  

1,330,576,313.67 บาท