ผลการดำเนินงาน ณ. วันที่  30  พฤศจิกายน  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ. วันที่  30  พฤศจิกายน  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,841  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,639,041,190.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,317,657,151.97 บาท

 กำไรสุทธิ  

 90,431,957.62 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,440,008,113.38 บาท

 เงินฝาก  

1,455,765,896.79 บาท