ผลการดำเนินงาน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ผลการดำเนินงาน
ณ 28 กุมภาพันธ์  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,293  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,260,349,150.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,765,200,047.14 บาท

 กำไรสุทธิ  

 10,147,479.95 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,212,127,512.14 บาท

 เงินฝาก  

 1,488,383,220.75 บาท