ผลการดำเนินงาน ณ  31  มกราคม  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  31  มกราคม  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,206  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,475,064,010.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,239,950,812.54 บาท

 กำไรสุทธิ  

 10,625,582.24 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,538,628,704.35 บาท

 เงินฝาก  

772,136,857.05 บาท