ผลการดำเนินงาน ณ  28  กุมภาพันธ์  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,187  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,472,070,000.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,230,823,196.94 บาท

 กำไรสุทธิ  

 10,586,306.03 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,531,201,609.28 บาท

 เงินฝาก  

781,750,026.75 บาท