ผลการดำเนินงาน ณ  28  กุมภาพันธ์  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,185  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,528,366,160.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,764,480,637.21 บาท

 กำไรสุทธิ  

 11,249,782.98 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,324,443,360.82 บาท

 เงินฝาก  

1,022,663,559.84 บาท