ผลการดำเนินงาน ณ  28  กุมภาพันธ์  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,087  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,622,226,570.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,342,625,279.20 บาท

 กำไรสุทธิ  

 11,786,305.44 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,427,481,802.10 บาท

 เงินฝาก  

1,393,421,981.47 บาท