ผลการดำเนินงาน ณ  28  กุมภาพันธ์  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  28  กุมภาพันธ์  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,035  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,631,923,720.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,379,310,374.49 บาท

 กำไรสุทธิ  

 13,360,814.02 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,349,957,243.37 บาท

 เงินฝาก  

1,372,045,811.17 บาท