ผลการดำเนินงาน ณ  28   กุมภาพันธ์  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  28   กุมภาพันธ์  2556

 

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,308  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,418,240,110.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,111,486,461.11 บาท

 กำไรสุทธิ  

 12,361,154.03 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,490,045,783.58 บาท

 เงินฝาก  

659,125,608.90 บาท