ผลการดำเนินงาน ณ  29  กุมภาพันธ์  2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  29  กุมภาพันธ์  2563

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,790  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,624,531,870.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,316,878,670.11 บาท

 กำไรสุทธิ  

 9,311,441.45 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,441,468,111.94 บาท

 เงินฝาก  

1,476,450,070.92 บาท