ผลการดำเนินงาน ณ  29  กุมภาพันธ์ 2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  29  กุมภาพันธ์ 2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,143  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,564,836,490.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,343,628,995.66 บาท

 กำไรสุทธิ  

 12,613,582.06 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,047,293,554.95 บาท

 เงินฝาก  

1,167,531,307.06 บาท