ผลการดำเนินงาน ณ  29  กุมภาพันธ์  2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  29  กุมภาพันธ์  2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,389  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,346,493,200.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,995,699,069.23 บาท

 กำไรสุทธิ  

 10,932,866.30 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,425,059,084.16 บาท

 เงินฝาก  

630,586,478.99 บาท