ผลการดำเนินงาน ณ  30 กันยายน 2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 กันยายน 2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,347  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,375,122,700.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,110,860,033.09 บาท

 กำไรสุทธิ  

 59,726,984.45 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,450,699,246.47 บาท

 เงินฝาก  

600,277,215.34 บาท