ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,411  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,295,023,630.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,948,945,205.33 บาท

 กำไรสุทธิ  

 55,272,575.07 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,353,776,408.47 บาท

 เงินฝาก  

686,974,064.68 บาท