ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,137  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,497,528,690.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,330,036,659.14 บาท

 กำไรสุทธิ  

 63,411,906.42 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,604,414,659.49 บาท

 เงินฝาก  

829,494,957.93 บาท