ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,118  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,539,586,100.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,429,084,611.40 บาท

 กำไรสุทธิ  

67,291,749.58 บาท

 ทุนดำเนินการ  

2,793,515,905.83 บาท

 เงินฝาก  

1,048,216,886.04 บาท