ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,112  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,589,717,640.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,147,808,955.17 บาท

 กำไรสุทธิ  

 71,157,254.66 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,468,299,491.69 บาท

 เงินฝาก  

1,270,827,310.68 บาท