ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,071  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,621,162,520.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,481,872,949.59 บาท

 กำไรสุทธิ  

 73,737,759.55 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,292,733,749.56 บาท

 เงินฝาก  

1,345,107,498.20 บาท