ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,982  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,612,797,960.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,439,148,111.81 บาท

 กำไรสุทธิ  

 73,550,314.10 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,292,773,377.27 บาท

 เงินฝาก  

1,271,376,639.15 บาท