ผลการดำเนินงาน ณ  30  กันยายน  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  กันยายน  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,262 คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,452,537,620.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,264,575,037.79 บาท

 กำไรสุทธิ  

 63,567,344.30 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,547,883,325.88 บาท

 เงินฝาก  

940,400,611.07 บาท