ผลการดำเนินงาน ณ 30 พฤศจิกายน 2553

ผลการดำเนินงาน
ณ 30 พฤศจิกายน  2553

 จำนวนสมาชิก

4,270  คน

 ทุนเรือนหุ้น

     1,250,196,985.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก

 1,652,822,300.47 บาท

 กำไรสุทธิ

 67,417,123.14 บาท

 ทุนดำเนินการ

 2,232,665,770.21 บาท

 เงินฝาก

 739,813,129.08 บ