ผลการดำเนินงาน ณ  30 พฤศจิกายน 2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 พฤศจิกายน 2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,330  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,408,847,240.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,119,857,802.22 บาท

 กำไรสุทธิ  

 73,236,634.34 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,452,170,739.46 บาท

 เงินฝาก  

685,263,625.00 บาท