ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,245  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,475,891,140.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,257,363,677.59 บาท

 กำไรสุทธิ  

 79,081,714.62 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,574,501,761.28 บาท

 เงินฝาก  

745,609,578.90 บาท