ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,201  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,531,553,350.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,761,765,508.57 บาท

 กำไรสุทธิ  

 79,299,000.69 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,347,666,682.08 บาท

 เงินฝาก  

955,219,700.95 บาท