ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,111  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,616,477,300.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,277,206,000.60 บาท

 กำไรสุทธิ  

 88,134,258.12 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,468,392,724.66 บาท

 เงินฝาก  

1,350,922,637.98 บาท