ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,064  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,639,091,570.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,460,403,492.25 บาท

 กำไรสุทธิ  

 90,645,354.94 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,325,343,483.03 บาท

 เงินฝาก  

1,364,495,619.98 บาท