ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,979  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,635,205,470.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,383,541,111.21 บาท

 กำไรสุทธิ  

 89,404,614.84 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,320,434,765.74 บาท

 เงินฝาก