ผลการดำเนินงาน ณ  30  พฤศจิกายน  2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  พฤศจิกายน  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,411  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,338,408,900.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,974,451,973.90 บาท

 กำไรสุทธิ  

 68,144,687.88 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,394,501,216.92 บาท

 เงินฝาก  

819,465,425.25 บาท