ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,387  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,273,837,940.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,865,809,411.38 บาท

 กำไรสุทธิ  

 35,863,856.73 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,331,823,563.63 บาท

 เงินฝาก  

 709,087,419.64 บาท