ผลการดำเนินงาน ณ  30 มิถุนายน  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 มิถุนายน  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,143  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,480,941,280.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,274,430,281.28 บาท

 กำไรสุทธิ  

 40,556,208.38 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,527,100,993.73 บาท

 เงินฝาก  

806,976,632.89 บาท