ผลการดำเนินงาน ณ  30 มิถุนายน 2555

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 มิถุนายน 2555

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,356  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,357,316,450.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,059,609,877.64 บาท

 กำไรสุทธิ  

 37,238,880.20 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,417,637,992.79 บาท

 เงินฝาก  

628,027,081.15 บาท