ผลการดำเนินงาน ณ  30  มิถุนายน  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,129  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,528,197,710.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,407,494,340.36 บาท

 กำไรสุทธิ  

 42,820,446.86 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,888,986,230.59 บาท

 เงินฝาก  

1,080,367.446.33 บาท