ผลการดำเนินงาน ณ  30  มิถุนายน  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,114  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,575,376,090.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 3,122,797,409.05 บาท

 กำไรสุทธิ  

 45,380,295.71 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,446,389,584.95 บาท

 เงินฝาก  

1,251,278.666.89 บาท