ผลการดำเนินงาน ณ  30  มิถุนายน  2560

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2560

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,074  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,615,007,660.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,490,977,325.64 บาท

 กำไรสุทธิ  

 47,346,898.43 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,304,058,679.16 บาท

 เงินฝาก  

1,362,029,542.60 บาท