ผลการดำเนินงาน ณ  30  มิถุนายน  2561

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2561

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,977  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,610,358,870.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,444,636,791.61 บาท

 กำไรสุทธิ  

 48,533,504.35 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,287,871,305.75 บาท

 เงินฝาก  

1,303,407,672.52 บาท