ผลการดำเนินงาน ณ  30  มิถุนายน  2562

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2562

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,876  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,609,866,690.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,393,276,334.12 บาท

 กำไรสุทธิ  

 49,483,871.04 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,324,541,581.10 บาท

 เงินฝาก  

1,376,951,484.79 บาท