ผลการดำเนินงาน ณ 31 พฤษภาคม 2563


ผลการดำเนินงาน
ณ  31  พฤษภาคม  2563

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,745  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,622,673,610.00 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,456,353,268.09 บาท

 กำไรสุทธิ  

 33,676,897.51 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,294,985,385.10 บาท

 เงินฝาก  

1,465,758,257.22 บาท