ผลการดำเนินงาน ณ  30  มิถุนายน  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  มิถุนายน  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,269  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,433,446,670.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,192,156,854.27 บาท

 กำไรสุทธิ  

 40,879,890.95 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,488,025,200.61 บาท

 เงินฝาก  

694,895,956.56 บาท