ผลการดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2554

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2554

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,321  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,264,676,570.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 1,786,672,536.91 บาท

 กำไรสุทธิ  

 23,124,343.45 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,199,120,447.01 บาท

 เงินฝาก  

 733,311,126.92 บาท