ผลการดำเนินงาน ณ  30 เมษายน  2563

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 เมษายน  2563

 

 จำนวนสมาชิก

 

3,747  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,619,231,410.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,300,026,536.43 บาท

 กำไรสุทธิ  

 25,177,178.56 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,433,478,110.92 บาท

 เงินฝาก  

1,461,086,029.53 บาท