ผลการดำเนินงาน ณ  30 เมษายน  2559

ผลการดำเนินงาน
ณ  30 เมษายน  2559

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,127  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,566,180,080.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,384,648,121.02 บาท

 กำไรสุทธิ  

 28,061,376.00 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 3,031,261,854.57 บาท

 เงินฝาก  

1,218,309,646.13 บาท