ผลการดำเนินงาน ณ  30  เมษายน  2556

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2556

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,284  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,417,820,750.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,131,134,107.89 บาท

 กำไรสุทธิ  

25,864,584.49 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,464,404,044.40 บาท

 เงินฝาก  

662,953,413.24 บาท