ผลการดำเนินงาน ณ  30  เมษายน  2557

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2557

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,158  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,473,878,800.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,235,909,429.28 บาท

 กำไรสุทธิ  

 24,106,298.81 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,507,542,936.90 บาท

 เงินฝาก  

790,945,489.02 บาท