ผลการดำเนินงาน ณ  30  เมษายน  2558

ผลการดำเนินงาน
ณ  30  เมษายน  2558

 

 จำนวนสมาชิก

 

4,149  คน

 ทุนเรือนหุ้น  

     1,552,132,890.00 บาท

 เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 2,360,627,262.18 บาท

 กำไรสุทธิ  

 25,621,126.18 บาท

 ทุนดำเนินการ  

 2,838,145,046.19 บาท

 เงินฝาก  

1,084,987,012.36 บาท